20. 4. 2010

Historie a obnova hradní kaple

Přesné založení hradní kaple neznáme. Zasvěcení kaple sv. Třem králům je v Českých zemích neobvyklé a archaické, a spadá s největší pravděpodobností do období založení hradu. Samotná kaple však prošla ve své bohaté historii řadou přestaveb.

Z historických archivů se dozvídáme, že v roce 1471 zřídil Matěj Šlik novou kapli se třemi oltáři, kterou vysvětil míšeňský biskup Dietrich. Jím vysvěcená místa, tzv. konsegrační kříže se na zdech kaple nacházela ještě před posledním požárem, než došlo k jejímu zřícení. Kaple byla dvojlodně zaklenutá na dvojici sloupů s křížovými klenbami se zalomenými čely. Roku 1520 jak dokládal nápis, bylo zřízeno tabernáculum. Nad ním stávala socha Matky Boží. V aktualizaci SHP konzervátor Národního památkového ústavu Tomáš Karel uvádí: „..jádrem hradu je gotický palácový objekt s navazující obvodovou hradbou, do něhož byla vestavěna ve vrcholné gotice nová dispozice s velkým sálem (kaplí) se soustavou křížových kleneb s žebry, která je identifikovaná především pozůstatky náročně pojednané kamenické výzdoby. Jednalo se tedy o velmi náročně pojatou hradní architekturu pravděpodobně s vazbou na královské aktivity…“ Chebský rada Gruner, který doprovázel v kočáře básníka J.W.Goetha na hrad na jeho oslavu narozenin v srpnu 1821 si do svého deníku vedle zápisků nakolik majestátně a velkolepě hrad vyhlíží píše, že není doba jeho založení sice známá, avšak kaple „…byla v každém případě zbudována ve 12.století, jak o tom svědčí zakládací listina…“. Tuto listinu dnes již bohužel v archivech nenajdeme. Počátky založení hradu do přelomu 12.-13.století posouvají ale také již v posledních letech na hradě probíhající archeologické výzkumy s bohatým nálezovým materiálem, včetně bosovaného kamenného článku z loňského roku. Zcela archaický ráz hradu pozměnily až stavební úpravy v 19.století: během návštěv J.W.Goetha hrad vypadal ještě velmi starobyle, původní hradby s baštami se odstranily při přestavbě kolem roku 1839. Dnes vrcholí přípravy na obnovu kaple, na níž se vedle projektantů, historiků, zástupců Národního památkového ústavu či Akademie výtvarných umění budou podílet také zástupci církve. Měla by tak být garantována důstojná obnova a náležité vysvěcení tohoto místa. Postupně se také již do jejích zdí usazují národní kameny . Tyto kameny vložené dobrovolníky ze všech světadílů, kteří na hradě pomáhají – reprezentanty jednotlivých zemí a národů světa, budou navždy upomínat, kdo na obnově kaple a celého hradu má ten největší podíl. Je jím dobrá vůle, která je přítomná na všech místech naší planety.