Historie

Hrad později zámek zde stojí již více jak 800 let. Byl založen jako ministeriální hrad na rozmezí Českých zemí a Sv. Říše římské na přelomu 12-13 století ministeriály ze západu. Pamatuje vzmachy i pády.

Hartenberg

V 15 století pravděpodobně podlehl Husitům a následně Chebským měštěnům a v 17 století pak Švédům. V roce 1668 zachvátil hlavní palác rozsáhlý požár. Prošel taky mnoha přestavbami. Ze všech těchto ran se vždy vzpamatoval. Nejzásadnější destrukci nejspíš zažil během 20 století. Po roce 1945 byl vyrabován, posléze obsazen Československou armádou a v 50 letech státními statky. Ty si z něj následně udělaly sklad brambor a prasečák. V roce 1985-1991 bylo dílo zkázy dokonáno úmyslnými požáry.

V roce 1997 zakoupil rozsáhlou zříceninu soukromý majitel Bedřich Loos. Postupně se mu podařilo přikoupit i další objekt dříve náležející k hradu a to Sýpku ze 17 století a bývalý zámecký pivovar. Všechny tyto objekty zasluhují pozornost v tomto malebném historickém území na pokraji hnědouhelné pánve. Bedřich Loos zapojil do záchrany dobrovolníky z celého světa a také lidi ze sociálně vyloučených lokalit na Sokolovsku.

V roce 2016 získala záchrana hradu ocenění NPÚ Patrimonium pro futuro. V současnosti stavební práce na hradě realizuje stavební huť Hartenberg ve spolupráci s řadou odborníků.


Expozice

 • Ministerialita - Téma, které si zasluhuje pozornost - aneb jak vznikali pomezní hrady a kdo je zákládal - trvalá expozice v hlavním paláci.
 • Dobrovolnický sál - Velký obnovený sál v 2 patře hlavního objektu věnována mezinárodnímu dobrovolnictví a pomoci obecně.
 • Řemesla - Všudypřítomná na hradě - zedničina, obnova kleneb, zdění s kamenem, tesařské práce, truhlařina.
 • Kaple Sv. Tří králů - Srdce hradu - obnovená gotická kaple v 15.století. Založena Matesem Šlikem a roku 1471 vysvěcena míšenským biskupem Dietrichem.
 • Gotické sklepy - Jedny z mála původních prostor hradu patříci mezi nestarší konstrukce hradu. K vidění románské základy hradu.
 • Knihovna - Vysoký prostor v prvním patře hlavního paláce v budoucnu věnován knihovně. Z původní zámecké knihovny se dochovala řada svazků nyní umístěny na Krásném Dvoře.
 • Věž - Jedny z mála původních prostor hradu patříci mezi nestarší konstrukce hradu. K vidění románské základy hradu.
 • Terasy - Sloužící jako zámecká zahrada. Skleník byl zbudován roku 1854. Na terasách se v současnosti pracuje, je možno zde posedět. Jsou zde již částečně vysázeny rostliny, především byliny. V budoucnu se plánuje obnovení skleníků i přilehlého parku.
 • Nádvoří - Zatím sloužící jako staveniště, ale i jako zázemí pro mnoho kulturních akcí. Na nádvoří najdete malé posezení, podium, pozůstatky nádvorních budov a hradní studnu tesanou ve skále s hloubkou 23m.
HartenbergHartenbergHartenberg

Archeologie

Archeologický výzkum na hradě Hartenberg probíhá s přestávkami od roku 1995, ale teprve poslední sezóny umožnily provést systematičtější sondáž v jádru hradu, a to v návaznosti na rozebírání suťových vrstev při postupné rekonstrukci objektu.

Již sezóny 2006 a 2007 naznačily, že datování vzniku hradu do poloviny 14. století bude vyžadovat revizi a že nalezený archeologický datovací materiál v druhotné poloze vypovídá spíše o výrazně starším založení, ve druhé vlně zakládání ministeriálních sídel na Chebsku na přelomu 12. a 13. století. Tuto hypotézu pak plně potvrdily výsledky výzkumné sezóny v roce 2009, kdy byl uskutečněn nález lichoběžníkovitého objektu o rozměrech cca 450 x 550 cm, zasekaného více než 50 cm do skalního masivu. Na jeho upraveném dně ležely zbytky spálené dřevěné konstrukce, nad ní pak mazanice ze spadlého patra a další doklady požárem zaniklého objektu. V roce 2010 přinesly sondy především další doklady o podobě okolního skalního masivu, který se ukázal velmi nepravidelným, ale i přes tuto komplikaci byla v jedné ze sond, ve východní části paláce, nalezena soustava zdí i s průchodem, jehož ostění jsou z kvádříkového zdiva. Práce v této sondě vzhledem k jejím rozměrům a složitosti terénní situace pokračovaly až do roku 2015. Ve východní části hradního areálu byl pak zaznamenán průběh hradního příkopu. Nejstarší nalezená keramika svědčila o využívání tohoto prostoru již v první polovině 13. století.

V roce 2015 byly v hradním areálu vytyčeny dvě sondy. Výzkum se jednak zaměřil na dokončení prací v sondě III a druhou sondou řešil havarijní situaci hrázděné příčky v přízemí hradního paláce. Sonda III/2015 o rozměrech cca 120 x 120 cm byla vytyčena na západní straně sondy III, tento prostor je kontinuálně zkoumám od roku 2010. V sondě byla dokumentována severozápadní zeď a k ní přiléhající dvě úrovně valounových dlažeb. Ve druhé sondě, která řešila havárii hrázděné příčky, nebyly nalezeny pozitivní archeologické situace a v hloubce cca 70 cm bylo dokumentováno skalní podloží. V dalším roce byly zahájeny archeologické práce na předpokládaném předhradí. Byly zde vytyčeny tři sondy, které řešily havarijní situaci opěrných zdí vyvolanou jejich mělkým založením. V sondách byly dokumentovány pozůstatky původních budov a opěrných zdí. Zajímavý je rovněž nález do skály vytesaných schodů. Vzhledem k omezenému rozsahu výzkumu se středověké stáří domnělého předhradí zatím nepodařilo potvrdit.

Text Bc. Jan Tajer

Stavebně historický průzkum pro hrad zpracoval Mgr. Tomáš Karel z NPÚ v Plzni


Historie

Hartenberg
 • 1196 - Hartenberkové zbudovali na přelomu 12-13 století nejvýchodněji položený ministeriální hrad. Hrad byl královský a Hartenberkové byli dědiční purkrabí a manové. Patřili mezi nejmocnější chebské ministeriální rody.
 • 1350 - Synové Alberta I z Hartenberga, Tut II, Habart a Albrecht dávají hrad spolu s osadami v léno Karlu IV a uznávají se po všechny časy leníky a vazaly Koruny české.
 • 1362 - předáno panství Týmovi z Koldic- dvořanu a příteli Karla IV
 • 1401 - se hrad vrací jako zástava Václava IV Hartenberkům, pouze nakrátko. Podmínkou je otevřený hrad králi.
 • 1407 - Následující zástava - Endrlin mladší Štampach - purkrabí, Endrlin prodal Hartenberg rytíři Janu Maleříkovi.
 • 1421 - hrad pravděpodobně dobyt husity v čele s Jakoubkem z Vřesovic
 • 1459 - dobývání hradu Chebskými měšťany
 • 1471 - Šlikové, Mates Šlik způstlý hrad obnovil. Byla vysvěcena nová kaple v druhém patře Sv. Tří králů.
 • 1523 - Štěpán Šlik - rozvoj těžby olověných rud, Štěpán padl po boku Ludvíka 1526 u Moháče.
 • 1547 - Jeroným Šlik směnuje s Ferdinandem I celé panství za panství Krasíkov. Hartenberg je připojen k loketskému kraji. 23.8. 1547 hartenberští poddaní skládají hold a lenní přísahu.
 • 1551 - Ferdinand I Hartenberg zastavuje Jindřichu IV z Plavna
 • 1562 - další zástava Ferdinanda I na 30 let městu Loket
 • 1597 - císař Rudolf II prodává Hartenberg a městečko Krajková včetně dalších 11 vesnic královskému prokurátorovi a místokancléři království českého Jindřichu z Písnice
 • 1603 - založení zámeckého pivovaru
 • 1621 - dobytí hradu Bavory Fridricha Faltského
 • 1640 - vyplenění nádvoří Švédskou partají.
 • 1640-1643 - obsazení a zničení hradu císařskými mušketýry.
 • 1668 - Velký požár - Následná obnova trvala do roku 1688
 • 1791 - Umírá poslední z rodu Písniců Maria Josefa a panství dědí neteř Marie Anna provdaná za hraběte Leopolda Aueperga.
 • 1814 - panství dědí vnuk Josef Jáchym Auesperg poté jeho manželka Františka Antonie do roku 1901.
 • 1821 - 1823 - návštěvy J. W. Goetha
 • 1837 - 1899 - Výrazné stavební úpravy a přestavby. Strženy gotické prvky hradu - padací most, vstupní brána, opevnění s baštami. Zasypán příkop. Vše modernizováno, vystavena velká terasa na jižní straně zámku.
 • 1901 - Kopalové - panství dědí neteř Františky Antonie Marie Kopalová rozená Henneberg-Spiegel
 • 1913 - panství dědí dcera Františka Kopalová - poslední majitelka. Duchovně a charitativně založená dáma.
 • 1945 - Konfiskace majetku a následný odsun obyvatelstva včetně baronky Kopalové.
 • Po 1945 - Rozsáhlé rozkrádání a devastace objektu
 • Od roku 1965 - objekt využívám jako sýpka na obilí a brambory.
 • Od roku 1979 - probíhaly záchranné práce (akce Brontosaurus). Úsilí záchrany s nepodařilo zdárně dokončit. V roce 1984 zastaveny všechny práce.
 • 8-9. června 1985 - úmyslné požáry hlavního paláce a nádvorních budov. Škoda vyčíslena na pouhých 100 000,- Kč Následovalo rabování.
 • 1991 - úmyslně založený požár věže
 • 1997 - Ruinu zakoupil Bedřich Loos, který začal s novodobou záchranou celého objektu za pomoci dobrovolníků z celého světa.

Více z historie se dozvíte při návštěvě hradu.