29. 4. 2010

Archeologické výzkumy na hradě budou pokračovat i letos

I v letošním roce proběhnou na hradě archeologické výzkumy, které v posledních letech přinesly zásadní informace o stavebním vývoji hradu. Loňský nález 122 kg těžkého bosovaného kvádru, jehož vznik můžeme datovat do konce 12.století, patřil mezi nejcenější hradní nálezy.

Archeologické pracoviště Karlovarského muzea pod vedením mgr. Jiřího Klsáka započne hlavní výzkum letošního roku v polovině července, ohlédněme se na shrnutí výzkumu v roce 2009:

„Archeologický výzkum na hradě Hartenberg probíhá s přestávkami od roku 1995, ale teprve poslední sezóny umožnily provést systematičtější sondáž v jádru hradu, a to v návaznosti na rozebírání suťových vrstvev při postupné rekonstrukci objektu. Již sezóny 2006 a 2007 naznačily, že datování vzniku hradu do poloviny 14. století bude vyžadovat revizi a že nalezený archeologický datovací materiál v druhotné poloze vypovídá spíše o výrazně starším založení, ve druhé vlně zakládání ministeriálních sídel na Chebsku na přelomu 12. a 13. století.

Letošní archeologická sezóna na Hartenbergu, která proběhla ve dnech 13. července až 18. srpna, nám poskytla nejen další, tentokráte rozhodující datovací archeologický materiál, ale odhalila i místo, kde bezpochyby stával nejstarší zdejší hrádek, který byl později začleněn do masy další fáze tohoto šlechtického sídla. V západní části přízemí dnešního kamenného paláce výzkum odhalil lichoběžníkovitý objekt o rozměrech cca 450 × 550 cm, zasekaný více než 50 cm do skalního masivu. Na jeho upraveném dně ležely zbytky spálené dřevěné konstrukce, nad ní pak mazanice ze spadlého patra a další doklady požárem zaniklého objektu. Nejstarší nalezená keramika svědčila o využívání tohoto prostoru již v první polovině 13. století.

Další sondy přinesly doklady i o podobě okolního skalního masivu, který se ukázal velmi nepravidelným a pro osídlení v první fázi hradu již prakticky nevyužitelným. Důležitým nálezem ve vyrovnávacích zásypech se stal románský bosovaný kvádr, charakteristický prvek štaufské hutě, jehož vznik můžeme datovat ještě do konce 12. století.“

Původní text spolu s ostatními výzkumy na stránkách muzea najdete <a>zde